Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”

Projekt „Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest: indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III gorzowskich szkół podstawowych, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych, podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.


Grupa docelowa: 2 889 uczniów i uczennic klas I - III z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła Podstawowa nr 21.

Rodzaje zajęć realizowanych w ramach projektu:
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
zajęcia logopedyczne,
zajęcia psychoedukacyjne,
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: w tym arteterapia, dogoterapia, kinezjologia edukacyjna, terapia psychologiczno-pedagogiczna, muzykoterapia, bajkoterapia, biblioterapia, zajęcia ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych metodą W.Sherbone i P.Dennisona, integracja sensoryczna, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.


Uczniowie klas I-III na terenie miasta, w tym uczniowie SP11, zostali objęci projektem. Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”. W ramach tego projektu uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia:
- dla uczniów z trudnościami z zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- dla uczniów uzdolnionych matematyczno- przyrodniczych,
- dla uczniów uzdolnionych polonistycznie, - dla uczniów uzdolnionych językowo,
- dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
- psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach w 14 grupach.


dodatkowe2

dodatkowe1

dodatkowe3

 

Wykaz zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 11 w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowana jest realizacja zajęć w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych”. W projekcie bierze udział 165 uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Podczas zajęć uczniowie korzystają z bardzo atrakcyjnych i zróżnicowanych pomocy dydaktycznych, które szkoła otrzymała w ramach projektu. Dzięki zastosowaniu pomocy dydaktycznych, ciekawych metod i form pracy, uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach oraz wykazują duże zainteresowanie i zaangażowanie w przyswajaniu nowej wiedzy i rozwijaniu różnorodnych umiejętności.

Poniżej zostały zaprezentowane rodzaje zajęć zorganizowanych w szkole, cele do osiągnięcia, liczba grup i uczniów uczęszczających na zajęcia oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. W drugiej tabeli znajduje się szczegółowy harmonogram zajęć.

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Cele zajęć

Liczba grup

Liczba uczniów

Nauczyciele prowadzący

1.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

 • Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

 • Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

 • Umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umiejętności w zakresie czytania i pisania.

6

30

Grażyna Hajdasz

 

Grażyna Petelska

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 • Wspomaganie rozwoju uczniów w zakresie zdolności do uczenia się matematyki.

 • Wyrównywanie braków w zakresie przyswajania treści matematycznych.

 • Usprawnianie logicznego myślenia.

 • Podniesienie motywacji do wykonywania nowych zadań z zakresu treści matematycznych.

4

22

Anna Stypińska

 

Sylwia Zamrzycka

3.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

 

 

 

 

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń.

 • Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

2

6

Agnieszka Ceranek

4.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

 • Usprawnianie komunikacji społecznej.

 • Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i swoich możliwościach.

 • Zmniejszenie napięć emocjonalnych związanych ze szkołą i rodziną.

 • Wzmocnienie poczucie własnej wartości.

 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami.

 • Doskonalenie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

6

33

Grażyna Hajdasz

 

Magdalena Makasów

5.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 • Zapobieganie powstawaniu wad postawy

 • Korygowanie powstałych wad postawy

 • Kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie i utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

 • Nabycie umiejętności poprawnego wykonywania ćwiczeń

4

26

Irena Dembowska

6.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów treściami matematycznymi i przyrodniczymi.

 • Tworzenie warunków do przejawiania spontanicznej i kierowanej przez nauczyciela aktywności twórczej.

 • Zachęcanie do aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej.

 • Zachęcanie do poszukiwania odkrywczych pomysłów.

 • Ćwiczenie zdolności do rozwiązywania problemów matematyczno – przyrodniczych.

3

24

Anna Stypińska

7.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie

 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów treściami polonistycznymi.

 • Rozwijanie umiejętności i wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii.

 • Bogacenie słownictwa uczniów.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego redagowania różnych tekstów na podany lub dowolny temat.

 • Wzmacnianie pozytywnych postaw czytelniczych.

 • Doskonalenie uzdolnień i zainteresowań poprzez umiejętne korzystania z różnych źródeł wiedzy.

2

13

Sylwia Zamrzycka

8.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez działalność twórczą.

 • Rozwijanie dyspozycji psychicznych uczniów w zakresie planowania, samodzielności, wytrwałości, wyobraźni oraz wiary we własne możliwości.

 • Posługiwanie się różnymi środkami wyrazu plastycznego.

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych.

 • Stwarzanie okazji do poznawania i stosowania w praktyce różnorodnych technik plastycznych.

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i zmysłowej.

2

16

Grażyna Petelska

 

Sylwia Zamrzycka

9.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych.

 • Kształtowanie osobowości uczniów, w tym wrażliwości emocjonalnej i estetycznej, koncentracji i wyobraźni.

 • Rozwijanie kreatywności, zdolności aktorskich, plastycznych i muzycznych.

 • Eliminowanie nieśmiałości.

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz odpowiedzialności za pracę zbiorową.

1

8

Anna Stypińska

10.

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych komputerowo

 • Rozwijanie zainteresowań technologią komputerową.

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz zainteresowań w zakresie posługiwania się wybranymi programami i grami edukacyjnymi.

 • Usprawnianie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji oraz tworzenia tekstów i rysunków.

 • Prezentowanie informacji w różnej formie poprzez wykonywanie własnych projektów z wykorzystaniem technologii komputerowej.

1

8

Anna Stypińska

11.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - język angielski

 • Przyswajanie przez uczniów wiedzy w zakresie słownictwa w języku obcym

 • Wykorzystywanie nabytej wiedzy w praktyce.

 • Wyrabiania postaw umożliwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 • Sposoby realizacji celów zajęć: nauka poprzez gry, zabawy, piosenki, rymowanki, odgrywanie ról, twórczość plastyczną, doświadczenia z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

4

26

Aleksandra Palka

 

Urszula Wrońska

 

Harmonogram zajęć:

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Gabinet

Nauczyciel prowadzący

1

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

wtorek

10.15 - 11.00

208

Grażyna Hajdasz

2.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

wtorek

7.45 - 8.30

104

Grażyna Petelska

3.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

poniedziałek

7.45 - 8.30

104

Grażyna Petelska

4.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

wtorek

11.15 - 12.00

208

Grażyna Hajdasz

5.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

czwartek

9.25 - 10.10

11

Grażyna Petelska

6.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu

i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

poniedziałek

8.35 - 9.20

104

Grażyna Petelska

7.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

wtorek

7.35 - 8.20

306

Anna Stypińska

8.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

czwartek

8.35 - 9.20

104

Sylwia Zamrzycka

9.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

czwartek

8.35 - 9.20

211

Anna Stypińska

10.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

czwartek

12.15 - 13.00

104

Sylwia Zamrzycka

11.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami

komunikacji społecznej

piątek

11.15 - 12.15

208

Grażyna Hajdasz

12.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami

komunikacji społecznej

środa

12.30 - 13.30

208

Grażyna Hajdasz

13.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami

komunikacji społecznej

środa

8.00 - 9.00

208

Grażyna Hajdasz

14.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

czwartek

10.15 - 11.15

208

Magdalena Makasów

15.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

czwartek

10.15 - 11.15

304

Grażyna Hajdasz

16.

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

środa

10.15 - 11.15

208

Magdalena Makasów

17.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

środa

8.20 - 920

Salka korekcyj.

Irena Dembowska

18.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

poniedziałek

7.30 - 8.30

Salka korekcyj.

Irena Dembowska

19.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

piątek

12.10 - 13.10

Salka korekcyj.

Irena Dembowska

20.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 

piątek

8.20 - 9.20

Salka korekcyj.

Irena Dembowska

21.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

czwartek

7.45 - 8.30

111

Anna Stypińska

22.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

poniedziałek

7.45 - 8.30

111

Anna Stypińska

23.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo

wtorek

14.55 - 15.40

111

Anna Stypińska

24.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych polonistycznie

wtorek

13.10 - 13.55

104

Sylwia Zamrzycka

25.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie

środa

8.00 - 8.45

104

Sylwia Zamrzycka

26.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - język angielski

wtorek

10.15 - 11.00

9

Urszula Wrońska

27.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - język angielski

wtorek

12.15 - 13.00

104

Aleksandra Palka

28.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- język angielski

piątek

7.45 - 8.30

104

Urszula Wrońska

29.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- język angielski

wtorek

9.25 - 10.10

11

Aleksandra Palka

30.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

czwartek

8.25 - 9.25

309

Agnieszka Ceranek

31.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

wtorek

8.25 - 9.25

309

Agnieszka Ceranek

32.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie

czwartek

9.25 - 10.10

Sala

zabaw

Anna Stypińska

33.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

poniedziałek

12.15 - 13.45 co drugi tydzień

11

Sylwia Zamrzycka

34.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

wtorek

14.00 - 15.30 co drugi tydzień

104

Grażyna Petelska

35.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych komputerowo

wtorek

15.45 - 16.30

205

Anna Stypińska

 

Aktualności


strony www strony www strony www strony www strony www strony www